Bezpečnosť stretnutia

Stretnutie Slovenske Piesky si dáva za cieľ byť závideniahodným podujatím, ktoré je veľmi priateľské, oddychové a neformálne, s minimom pravidiel a obmedzení. Niektoré je však potrebné dodržať. Budeme radi, ak si prečítate nasledovné a budete sa riadiť týmito pokynmi.

Všetci účastníci s vojenskými vozidlami

Pri vstupe na prehliadku sa ubezpečte, že vaša nálepka s číslom je náležite umiestnená na vašom automobile. Toto je nevyhnutné tiež pri posudzovaní automobilu.

Osobné priepustky pre vystavovateľov

Tieto budú vydané pri príjazde každému individuálne. Ubezpečte sa, že máte priepustku po celý čas pri sebe vy i váš hosť alebo spoločník. Ak tento ide v pomocnom vozidle, musí si zarezervovať vydanie svojej vlastnej priepustky. Dodatočné priepustky budú k dispozícii pri vstupe do areálu.

Príchod pre vystavovateľov a iných účastníkov

Prichádzať možno od utorka 10. augusta ráno, čas odchodu je stanovený najneskôr v pondelok 16.augusta, ak nebolo vopred dohodnuté inak.

Palivo

Najbližšia čerpacia stanica je asi 10km vzdialená, otvorená 24 hodín.

Vystavovatelia (statické ukážky)

Pri príchode sa prihláste na recepcii, kde dostanete váš uvítací balíček. Zároveň si môžete vysporiadať nevybavené účty a záležitosti s usporiadateľmi predtým, než sa presuniete do vám pridelenej zóny.

Psy

Vstup psom je povolený, musia však byť na vodítku a je potrebné plochy po nich vyčistiť.

Areál Záhorie

Areál Záhorie je zapožičaný vojenský pozemok. Pamätajte, že pokiaľ ste v tejto lokalite, ste tu hosťom. Správajte sa tu s takým ohľadom, ako by ste sa správali na svojom vlastnom pozemku.

Tábor účastníkov

V tábore ležiacom blízko arény si môžu účastníci vybudovať dobové tábory. Jeho požadovnú veľkosť a dobovú príslušnosť označte do prihlášky. Organizátori vám pridelia podľa najlepších možností priestor. Najlepší z táborov bude vyhodnotený. V tábore nie je prípustné parkovanie civilného vozidla. Prípadné civilné predmety musia byť zakryté maskovacími sieťami, alebo inak, s cieľom nerušiť vojenský ráz tábora. Vojenské vozidlá môžu parkovať pri majiteľoch. Aby návštevníci mohli náležite obdivovať vaše vozidlá, mali by tieto mať označenie typu a histórie vozidla.

20 km/h za hodinu – najvyššia dovolená rýchlosť

Vzťahuje sa na celé výstavisko okrem priestoru pre jazdy a ukážky. Vodiči musia dodržiavať pokyny usporiadateľov a ich asistentov.

Pohyb pásových vozidiel

Akýkoľvek presun pásových vozidiel v areáli je možný len v sprievode aspoň jedného pešieho sprievodcu, ktorý ide pred vozidlom, majúc na sebe dobre viditeľnú výstražnú vestu. Najvyššia dovolená rýchlosť 15km/h platí pokiaľ nie ste v aréne, kde je povolená rýchlosť 40 km/h, pri jazdách na trati obmedzenie neplatí . Nevstupujte do bezpečnostnej zóny (pásmo 15m pred publikom). Všetci pasažieri musia počas dynamických ukážok sedieť na riadnych, nie provizórnych, sedadlách. V prípade zistenia, že ste vedome ohrozili životy iných účastníkov alebo verejnosti môžete byť potrestaný.

Pohyb vozidiel

Žiadame Vás, aby pohyb vozidla po tábore bol čo najmenší. Obmedzíte tak tvorbu prachu a zvýšite bezpečnosť. Do táborovej oblasti počas dní pre verejnosť medzi 9.00 a 18.00 hod. nie je povolený vstup neregistrovaným vozidlám. Použiť vozidlo smú len oprávnené osoby. V sobotu medzi 9:00 – 18:00 deti nesmú jazdiť na motocykloch alebo motorkách. Všetky vozidlá musia dodržiavať tieto opatrenia, pokiaľ organizátori nerozhodnú inak.

4 x 4 Trate

Vstup na trate bude riadený usporiadateľmi. Počas hodín, kedy budú prebiehať súťaže v zmysle programu, je na trate povolený vstup len vozidlám prihláseným do konkrétnej súťaže. Vo volnom čase možu na trate aj vozidlá na voľné jazdy. Na pokrytie nákladov budú vtedy stanovené drobné, symbolické, poplatky. Rozhodnutie tu prítomných usporiadateľov bude vo všetkom vždy konečné. Otváracie hodiny sú 10.00 až 18.00 h od utorka do nedele. Účasť na jazdách je na vlastné riziko.

Jednosmerný systém

V prevádzke bude jednosmerný systém, ktorý všetky vozidlá musia rešpektovať. Počas soboty vozidlá nesmú opustiť areál medzi 9.00 – 18.00. Opatrenia platia, pokiaľ organizátori nerozhodnú inak. Všetky vozidlá, ktoré nemajú vystavenú priepustku, budú usporiadateľmi zastavené.

Zbrane

Dovolené sú iba zbrane namontované na vozidlách alebo také, ktoré sú súčasťou statického výkladu. Tieto musia byť bezpečné a musia byť v súlade s aktuálnymi vládnymi nariadeniami. Do areálu je zakázané priniesť granáty alebo pyrotechniku, pokiaľ nebolo dohodnuté s usporiadateľmi inak. Organizátori musia trvať na tom, aby všetky zbrane prinesené do areálu boli v súlade s platnou slovenskou legislatívou. V prípade nerešpektovania tohto nariadenia nebude účastníkovi povolený opätovný vstup na podujatie. Dodržiavania týchto pokynov prispeje k zachovaniu patričnej reputácie prehliadky Slovenske Piesky ako „rodinnej výstavy“.

Uniformy

Nosenie uniforiem je žiaduce. Uniformy krajín Osy môžu byť použité ako súčasť ukážok alebo v tábore, nie je možné sa v nich však pohybovať voľne v areáli ak majú na sebe znaky, ktoré podľa zákona propagujú nacizmus ako hákový kríž a podobne. Nosenie súčasných uniforiem a hodnostných označení podlieha zákonným ustanoveniam.

Parkovanie

V areáli sa nachádzajú pozemky určené na zaparkovanie áut. Civilné autá, ktoré sa budú nachádzať v tábore medzi 9.00 h. – 18.00 h., budú odtiahnuté na parkovisko. Po výstavisku je možné jazdiť na bicykli, samozrejme s príslušnou opatrnosťou.

Vystavovanie vojenských vozidiel

Ak vystavujete svoje vozidlo a spíte v stane alebo karavane, je potrebné, aby ste všetky svoje súkromné veci nechali v zadnej časti a vozidlo zaparkovali vpredu, čo prispeje k celkovej kvalite výstavy a zviditeľní vaše vozidlo.

Vozidlá a bezpečnosť pri táborení

Výstava, ako viete, je otvorená širokej verejnosti a táto má teda prístup i k vášmu vozidlu. Usporiadatelia nemôžu niesť zodpovednosť za stratu alebo poškodenie vášho vozidla alebo jeho obsahu. Za takýchto okolností vám odporúčame, aby ste svoje vozidlo nenechávali bez dozoru. V prípade, že musíte odísť, požiadajte niektorého zo spoluvystavovateľov, aby dohliadol na vaše vozidlo. Po návrate si vozidlo skontrolujte, aby ste predišli nielen strate či krádeži, ale aj prípadnému vloženiu čohokoľvek podozrivého do vnútra auta či do jeho blízkosti.

Odpadky

Areál Záhorie je priestor v prírode. Aby sme sem mohli byť pozvaní aj na budúci rok, je potrebné zabezpečiť zachovanie čistoty a poriadku. Žiadame vás, aby ste odpadky odkladali do pripravených plastových vriec a pri odchode z výstaviska tieto uložili do pripravených smetných nádob. Každý zodpovedá za čistotu svojho tábora až po odchod.

Grilovanie a otvorený oheň

Areál Záhorie je v prírode. V období konania je predpoklad, že bude okolie veľmi suché a preto aj horľavé. Grilovanie je povolené, len ak je k dispozícii hasiaci prístroj a ohnisko je minimálne 5 m od horľavých predmetov alebo porastu. Ohnisko musí byť neustále strážené.

Hasiace prístroje

Z dôvodu bezpečnostných predpisov musíme trvať na tom, aby všetci účastníci boli vybavení vhodným funkčným hasiacim prístrojom. Tieto budú kontrolované pri príchode i počas trvania výstavy.

Generátory

Musia vyhovovať aktuálnym predpisom o ochrane zdravia a bezpečnosti (uzemnenie). Zabezpečenie generátora tak, aby vyhovoval štandardnej legislatíve, bude na vaše vlastné náklady a zodpovednosť.

Požiarna ochrana

V areáli je zabezpečená požiarna pohotovosť a 24 hodinová pohotovostná lekárska služba. Za účelom zaručenia bezpečnosti výstavy je služba ochotná pomôcť akýmkoľvek spôsobom pri požiarnej prevencii. Rada nič nestojí, takže ak máte pochybnosti o vašej bezpečnosti, príďte sa poradiť.

Požiarna pohotovosť a lekárska služba budú jasne označené.


Bratislava, 15/01/2013